ဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်နိုင်ရန် နှင့် ပါဝင်ဆွေးနွေးရအစဉ်ပြေစေရန် ဖြစ်ပါသည်။

Myanmar Online Campus Admin အဖွဲ့များ၏ အွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲများ ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။

Myanmar Online Campus တွင်ပါဝင်သင်ကြားမည့် ဆရာများနှင့် အွန်လိုင်းဆွေးနွေးခန်းဖြစ်ပါသည်။

Myanmar Online Campus တွင်သင်ကြားပို့ချမည့် ဆရာများနှင့် သင်ယူကြမည့် သင်တန်းသားများ စာသင်ခန်းအတွင်း သင်ကြားမှုနည်းစနစ်များကို လွယ်ကူစွာအသုံးပြု၍ သင်ကြားသင်ယူနိုင်ရန် ရှင်းလင်းသရုပ်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

Myanmar Online Campus တွင် သင်တန်းဖွင့်၍ သင်ကြားမည့် ဆရာများ Moodle Application တွင်ပါရှိသည့် သင်ကြားရေးအထောက်အကူပြု Function များကို လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ဆွေးနွေးသင်ကြားပေးမည့် စာသင်ခန်းဖြစ်ပါသည်။